1994

greedy (1994) กรีดดี้

Greedy (1994) กรีดดี้

to live (1994) คนตายยาก

To Live (1994) คนตายยาก

clifford (1994) คลิฟฟอร์ด

Clifford (1994) คลิฟฟอร์ด

little women (1994) สี่ดรุณี

Little Women (1994) สี่ดรุณี

ยุงมรณะ mosquito 1994

ยุงมรณะ Mosquito 1994

the last seduction (1994) แผนพิศวาส

The Last Seduction (1994) แผนพิศวาส

ล่าพยานปากเอก the client 1994

ล่าพยานปากเอก The Client 1994